เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างให้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันหมายถึงเครื่องประดับเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของพระราชา และทรงจัดไว้ในกลุ่มเหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จกล้าหาญ เพื่อพระราชทาน แก่ผู้ใช้ความกล้าทางปัญญาความรู้ให้เป็นคุณแก่แผ่นดิน นับเป็นครั้งแรกที่ผู้มีความสามารถในศิลปวิทยา จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษเช่นนี้ ทั้งเป็นการสนองพระบรมราโชบาย ในการพัฒนาความรู้เพื่อปรับปรุงประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศ …”

“… และเมื่อพินิจถึงหลักเกณฑ์การพระราชทาน ก็จะเห็นได้ว่ามีหลักอันเข้มงวด ต่างจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นๆ คือ จะพระราชทานเฉพาะผู้มีฝีมืออย่างเอกอุ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน ที่ไม่มีผู้ใดทำได้เสมอ หรือดีกว่า ..”

คัดมาจาก : http://www.identity.opm.go.th/identity/doc/nis01614.PDF

http://www.nectec.or.th/courseware/royal-coin/dushdi_mala.html

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เคยได้รับ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

ปีพุทธศักราช 2513 ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข

ปีพุทธศักราช 2543 ศาสตราจารย์ ดร. สถิตย์ สิริสิงห

ปีพุทธศักราช 2548 ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

Advertisements
This entry was posted in Hall of Fame and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s