ระบบสารสนเทศคณะ (Faculty Information System – FIS)

วันจันทร์ที่ 17 ธ.ค. 50 นี้ จะเป็นวันแรกที่ไปเข้าร่วมรับการอบรมการใช้งาน “โปรแกรมระบบสารสนเทศคณะ (FIS)” ของสำนักพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ดูแลระบบในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมนี้ออกแบบและพัฒนาโดย รศ. เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร และคุณไพศาล กาญจนวงศ์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีลักษณะเป็น web-based application ให้ทุกคนจากทุกคณะ/สถาบัน สามารถเข้ามาทำงานร่วมกันได้ …

เข้าใจว่าี้จะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพ และการรายงานผลต่อ สมศ. กพร. และ สกอ. เป็นไปได้อย่างสะดวก และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

… ไปอบรมมาแล้ว หากมีอะไรดีๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ จะเอามาเล่าให้ฟัง

Advertisements
This entry was posted in IT and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s