ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก (ตอนที่ 3)

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ได้ประกาศรายชื่อวารสารที่พิมพ์ในประเทศไทย ซึ่งเห็นสมควรอนุญาตให้ลงตีพิมพ์ผลงานวิจัย เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได้ โดยไม่ต้องเสนอให้พิจารณาก่อนส่งตีพิมพ์ ดังต่อไปนี้

 • Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
 • Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางแพทย์)
 • Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
 • ScienceAsia (วารสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ)
 • Journal of the SIAM Society
 • Journal of Population and Social Studies (วารสารประชากรและสังคม อยู่ในฐานข้อมูล POPLINE)
 • Thai Journal of Agricultural Science (อยู่ในฐานข้อมูล SciFinder CAPlus และ Zoological Record)
 • Thai Journal of Nursing Research (อยู่ในฐานข้อมูล CINAHL)
 • PASAA (อยู่ในฐานข้อมูล ERIC)
 • English Teacher : An International Journal (อยู่ในฐานข้อมูล ERIC)
 • Manusya (สำหรับสาขามนุษยศาสตร์)
 • Mon-Khmer Studies : A Journal of Southeast Asian Linguistics (สำหรับสาขาภาษาศาสตร์)

วารสารที่ไม่ได้ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชาอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่ 2 และไม่ได้อยู่ในรายชื่อวารสารข้างบนนี้ นักศึกษาจะต้องส่งข้อมูลและหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับวารสาร (ซึ่งเป็นวารสารฉบับล่าสุด) เพื่อแสดงถึงความมีคุณภาพและความเป็นนานาชาติของวารสารนั้น นำเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งตีพิมพ์

Advertisements
This entry was posted in Publications and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s