ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก (ตอนที่ 2)

เพื่อให้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เราจะยึดหลักเกณฑ์ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยฉบับล่าสุด เรื่อง “หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2550” และ เอกสารแนบท้ายประกาศฯ

ซึ่งสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

 • มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความ (International Peer-reviewed Academic Journal) และอยู่ในฐานข้อมูลสากลเป็นหลัก
 • วารสารที่นักศึกษาจะสามารถตีพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาก่อนส่งตีพิมพ์ ได้แก่
  • วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความ และอยู่ในฐานข้อมูล ISI (Thomson Scientific Master Journal List) และมีค่า Impact Factor
  • วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความ และอยู่ในฐานข้อมูล ISI (Thomson Scientific Master Journal List) แต่ไม่มีค่า Impact Factor
  • วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความ และอยู่ในฐานข้อมูลสากลเฉพาะสาขาวิชาอื่นๆ นอกเหนือจาก ISI ได้แก่
   • Agricola (สาขาเกษตร)
   • Criminal Justice Abstracts (สาขาอาชญาวิทยา)
   • CINAHL (สาขาพยาบาลศาสตร์)
   • INSPEC (สาขาฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์)
   • IPA (สาขาเภสัชศาสตร์)
   • LIBA (สาขาภาษาศาสตร์)
   • MathSciNet และ Zentralblatt MATH (สาขาคณิตศาสตร์)
   • POPLINE (สาขาประชากรศาสตร์)
   • PsycINFO (สาขาจิตวิทยา)
   • PubMed / MEDLINE (สาขาชีวการแพทย์)
   • Sociological Abstract (สาขาสังคมศาสตร์)
  • สำหรับฐานข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากรายชื่อดังกล่าวนี้ ต้องเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาก่อนส่งตีพิมพ์

Advertisements
This entry was posted in Publications and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s