CSR คืออะไร ?

นอกจากการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) แล้ว บรรษัทบริบาล หรือการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่กล่าวขวัญกันมากในปัจจุบัน  และหลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร  ก่อนที่สังคมโลกจะวุ่นวาย เพราะแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกันไปมากกว่านี้ …

แต่ที่จริงไม่มีเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่ชนิดใด จะมีประสิทธิภาพดีไปกว่าหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า …  เราชาวพุทธรู้และปฏิบัติ CSR กันอยู่แล้ว นั่นก็คือ ธัมมิกสังคมนิยม หลักปฏิบัติตามธรรมชาติ เพื่อให้คนหมู่มากในสังคมอยู่รวมกันได้อย่างเป็นปกติสุข และสังคหวัตถุ 4 คือ หลักอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวบุคคล ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ กล่าวคือ

 • ทาน (การให้ การบริจาค แบ่งปันทั้งสิ่งของและความรู้)
 • ปิยวาจา (การสื่อสารในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ ให้สาระข้อเท็จจริง ไม่หลอกลวง)
 • อัตถจริยา (การเสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลา เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์)
 • สมานัตตตา (การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ)

แต่เอ .. จะว่าไป ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ก็ทำอยู่แล้วนี่นา …

อ้างอิง : ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thaicsr.blogspot.com 

Advertisements
This entry was posted in Library Management and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to CSR คืออะไร ?

 1. Double Bee says:

  การนำระบบ Supply Chain Management (SCM) มาใช้ในธุรกิจ

  จากความหมาย ของ Supply Chain Management หรือ SCM ที่หมายถึง ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆ โดยธุรกิจที่เหมาะที่จะนำระบบ Supply Chain Management เข้ามาช่วย ในการบริหารธุรกิจ จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง, ความต้องการสินค้าของลูกค้ามีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ ผลิตภัณฑ์/สินค้า มีวงจรชีวิตสั้น ซึ่งก็เป็นลักษณะหลักๆของธุรกิจเอสเอ็มอี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า และธุรกิจอาหาร เป็นต้น โดยในปัจจุบันระบบ Supply Chain Management ถูกพัฒนา ให้มีการบริหารที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยนำคอมพิวเตอร์เข้ามา เป็นเครื่องช่วยสำคัญ เรียกว่า ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) แต่ในบริษัทขนาดใหญ่หลายรายก็ได้นำระบบนี้เข้ามาใช้งาน โดยหลักการเบื้องต้นของ Supply Chain Management เป็นเรื่องของ การจัดการวัตถุดิบเป็นหลักก่อน ซึ่งจะเป็นเรื่องของการดูแลสินค้าคงคลัง และเป็นที่นิยมมากขึ้น จนเป็นเรื่องของการตอบสนอง ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั้งหมดนี้จะใช้บาร์โค้ดเป็นตัวหลักเพื่อเป็นการประหยัดเวลา เพราะหากสต็อกของร้านค้าหมดลง ระบบ Supply Chain จะแจ้งเตือนทางคอมพิวเตอร์ และแจ้งต่อไปยัง Supplier ที่จำหน่ายวัตถุดิบ อีกทั้งส่งต่อไปให้โกดังที่ทำกล่องกระดาษบรรจุสินค้าคุณโดยจะส่งต่อไปหมดทุกที่ เช่น หากมี การซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า เมื่อลูกค้านำสินค้าไปชำระสินค้าที่จุดชำระเงิน จะเกิดการอ่านรหัสบาร์โค้ด ระบบก็จะตัดสต็อกทันที ซึ่งระบบนี้จะเป็นวงจรทำให้ง่ายต่อการควบคุมสต็อกและการทำงาน จึงสามารถลดต้นทุนค่าแรงงานคนงาน ค่าจ้างพนักงานขายและต้นทุนอื่นๆ ได้อีกมาก
  ธุรกิจเอสเอ็มอีที่กำลังเติบโตสามารถนำแนวคิดนี้มาใช้ได้เช่นกัน อาจเริ่มต้นจากการบริหารให้ แต่ละหน่วยงานภายในองค์กร สามารถส่งมอบชิ้นงานที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ประสานงาน และพัฒนา ความสัมพันธ์กับ Supplier ให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ ฝ่ายผลิต วางแผนการผลิตสินค้า/บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ฝ่ายจัดส่งพัฒนาและค้นหาวิธีการ ในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ตามเวลาที่กำหนด แผนกคลังสินค้ามีการบริหารพัสดุคงคลัง ให้หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เก็บสต็อกมากหรือน้อยเกินไป เมื่อหน่วยงานภายในปฏิบัติได้ดีแล้วอาจทำการขยายออก ไปสู่ supplier ภายนอกได้
  ดังนั้นเมื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่นำระบบ Supply Chain Management เข้ามาช่วยใน การบริหารงานและสามารถลดเวลาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีสินค้าตอบสนองผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลดีต่อธุรกิจอย่างมาก และเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปก้อต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ทันกับความต้องการของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลสูงสุดต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s