เครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเล่าเรื่องความคืบหน้าของการปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อนะคะ …

หลังจากที่เราได้ปรับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยภาคภาษาอังกฤษไปบ้างแล้ว ตอนนี้ก็ถึงคราวที่จะสร้างเครือข่าย เพื่อให้คณะ/สถาบันต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา โดยสร้างเป็นเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) เพื่อจะได้พูดคุยกันถึงแนวทางในการดำเนินงาน แต่เหนือสิ่งอื่นใด คงต้องเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถของบรรดา webmaster ไปด้วย อาจต้องมีการจัดฝึกอบรม จัด workshop เ็ป็นระยะๆ ประชุมกันบ่อยๆ แต่ให้มีบรรยากาศเป็นกันเอง เพราะแต่ละคนมาจากคณะ/สถาบันที่มีขนาดแตกต่างกัน บางคนก็เก่งมาก แต่บางคนก็คงต้องการพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำ

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 51 เป็นการเริ่มต้นการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นครั้งแรก ตัวเองได้รับแต่งตั้งให้เป็นทำหน้าที่ประธานกรรมการ มี webmaster และผู้ที่เกี่ยวข้องจากคณะ/สำนัก/สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี รวมเกือบ 70 คน โดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย (รศ.ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์) ประธานคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษา

การประชุมครั้งแรก ส่อแววไปได้ดี ทุกคนท่าทางจะให้ความร่วมมือ แม้ว่ายังไม่คุ้นเคยกันดีนัก คงต้องใช้เวลา ท่านที่ปรึกษาก็แสนจะดี สนับสนุนและให้กำลังใจมาก … ความจริงตัวเองได้รับคำสั่งจากมหาวิทยาลัยให้ทำโครงการระยะ 1 ปี เพื่อของบประมาณล่วงหน้าไว้ใช้สอยในเรื่องต่างๆ เช่น จ้างคนแปลเว็บเพจเป็นภาษาอังกฤษ จัดการอบรมความรู้ความก้าวหน้าทาง web technology เชิญวิทยากรมาบรรยาย ฯลฯ … แต่ก็ยังไม่ได้ทำ ได้แต่คิดว่าอยากจะทำอะไรบ้าง เพื่อในที่สุดแล้ว ไม่ได้ทำเฉพาะการปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย แต่ได้พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ทางด้าน IT แบบเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน … ไม่ถูกทอดทิ้งให้ต้องหาความรู้แบบงูๆ ปลาๆ เองตามลำพัง

Advertisements
This entry was posted in University Website and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s