จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ. 2550

จรรยาบรรณ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ. 2550 ประกาศโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีสาระสำคัญ 9 ประการ ดังต่อไปนี้

 1. พึงให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยบริการที่มีคุณภาพ และด้วยความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ
 2. พึงรักษาความลับ เคารพและปกป้องสิทธิส่วนบุคคล และสิทธิในการรับรู้ของผู้รับบริการ
 3. พึงมีความศรัทธาในวิชาชีพ และใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยปราศจากการถูกครอบงำด้วยอิทธิพล หรือผลประโยชน์อันมิชอบทุกประการ
 4. พึงแสวงหาความรู้และพัฒนาตนทางวิชาการ วิชาชีพ อย่างต่อเนื่องให้ทันความเปลี่ยนแปลง และได้มาตรฐานทางวิชาการ วิชาชีพระดับสากล
 5. พึงเป็นกัลยาณมิตรของผู้ร่วมงาน ร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เปิดโอกาสให้แก่กันและกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. พึงพัฒนาสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างบุคคลและสถาบัน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน
 7. ไม่พึงใช้ตำแหน่งหน้าที่ ชื่อสถาบัน และทรัพยากรของสถาบันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ
 8. พึงยืนหยัดในหลักการแห่งเสรีภาพทางปัญญา เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และธำรงไว้ซึ่งเสรีภาพของห้องสมุดและเกียรติภูมิของวิชาชีพ
 9. พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม อุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ

ที่มา : ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2550 หน้า 2

Advertisements
This entry was posted in Library Management and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ. 2550

 1. Pingback: จรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 « Stang Mongkolsuk Library BLOG

 2. เปี่ยมสุข says:

  ขอบคุณพี่เชอรรี่ เพราะหาที่เว็บสมาคมไม่เจอ (very Rare)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s