วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อเป็นการช่วยเผยแพร่ นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2551-2554) ที่ได้ยินได้ฟังมาจากการประชุมนโยบายฯ ให้ประชาคมชาวมหิดลได้รับทราบโดยทั่วกันค่ะ


ปรัชญา (Philosophy) :
“True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.”
(พระราชดำรัสของสมเด็จพระราชบิดา)

ปณิธาน (Determination Statement) :
“ปัญญาของแผ่นดิน” (Wisdom of the Land)

วิสัยทัศน์ (Vision) :
“Mahidol University is determined to be a World Class University”

พันธกิจ (Mission) :
To excel in Health, Sciences, Arts, and Technological Innovation.

คำขวัญ (University Motto) :
“Do unto others as you would have others do unto you”
(อตฺตานํ อุปฺมํ กเร)

ค่านิยมขององค์กร (Organizational Culture / Core Values) :
M = Mastery เป็นผู้รอบรู้ มีความเชี่ยวชาญ
A = Altruism ไม่เห็นแก่ตัว ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
H = Harmony มีความเป็นเอกภาพ มีความสามัคคี ปรองดอง
I = Integrity มีความซื่อตรง มั่นคงในคุณธรรม
D = Determination มีความมุ่งมั่น มุมานะ
O = Originality มีความคิดริเริ่ม แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
L = Leadership มีความเป็นผู้นำ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (MU Strategic Objectives) :
1) Internationalization
สร้างความเป็นสากล ในระดับนานาชาติ
2) Learning Excellence
สร้างความเป็นเลิศในการเรียนรู้
3) Research Excellence
สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
4) ICT-based University
สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน
5) Harmony in Diversity
สร้างเอกภาพในความหลากหลาย
6) Resources Optimization and Management
การจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
7) Health Care / Services Excellence
สร้างความเป็นเลิศในด้านการดูแลสุขภาพและการบริการ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s