จาริกบุญ จารึกธรรม

ได้มีโอกาสอ่านหนังสือ จาริกบุญ จารึกธรรม- ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

สาเหตุสืบเนื่องมาจาก ท่านอาจารย์ ดร. อุดม จันทรารักษ์ศรี ได้ขอให้ช่วยทำสำเนาแผ่น CD ธรรมะบรรยาย “จาริกบุญ จารึกธรรม” จำนวนหนึ่ง เพื่อแจกจ่ายให้แก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่จัดงานมุฑิตาจิตในวาระครบเกษียณอายุราชการในปีนี้ อาจารย์บอกว่า เมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้ตามพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไปจาริกนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย และตลอดเส้นทางการเดินทางได้ฟังธรรมกถา จนกระทั่ง บังเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ถึงกับ “เปลี่ยนไปเป็นคนละคน” เลยทีเดียว

และบังเอิญโชคดี ที่กัลยาณมิตรอย่างอาจารย์ น.สพ.เกรียงไกร ประการแก้ว ได้อาสาช่วยเหลือ โดยไปติดต่อประสานงานกับวัดญาณเวศกวัน ที่ ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม จนกระทั่งได้คำอนุโมทนากลับมา แถมด้วยแผ่น CD จำนวนมาก และที่สำคัญที่สุด คือนำหนังสือเล่มนี้กลับมาฝากให้ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขด้วย 1 เล่ม … เพื่อให้พวกเราได้อ่านกัน

พออ่านจบแล้ว พบว่าหนังสือเล่มนี้ ตอบข้อสงสัยในใจได้หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น

  • ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ของโลก ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ เชน พุทธ ฮินดู และอิสลาม และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากศาสนา ของประเทศต่างๆ ตั้งแต่ ตุรกี อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย จีน มองโกล เรื่อยไปจนถึงศรีลังกา สุมาตรา และสุวรรณภูมิ
  • สาเหตุแห่งการเสื่อมสูญของศาสนาพุทธไปจากประเทศอินเดีย
  • การสร้างพระพุทธรูป (แบบคันธาระ) เริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. 500 ในสมัยของพระเจ้าเมนานเดอร์ (Menander) หรือพระเจ้ามิลินท์ ซึ่งเป็นกษัตริย์อินเดียเชื้อสายกรีก ชนชาติที่เชี่ยวชาญในการปั้นรูปหล่อ แต่ที่จริงแล้ว ในสมัยพระพุทธกาล ไม่มีการสร้าง idol หรือวัตถุบูชา แต่เน้นที่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือพระธรรม เท่านั้น
  • มหาวิทยาลัยแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในโลก คือมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมนักปราชญ์นานาชาติ พระถังซัมจั๋ง (ในเรื่องไซอิ๋ว) อุตส่าห์เดินทางจากเมืองจีน มายังชมพูทวีป เพื่อเรียนวิชา แถมยังเป็นอาจารย์สอนที่นี่ด้วย แต่ในที่สุดนาลันทาก็ล่มสลายไป เพราะถูกเผาทำลายด้วยกองทัพมุสลิม เมื่อปี พ.ศ. 1700 เป็นสาเหตุสุดท้ายแห่งการล่มสลายของพุทธศาสนาในอินเดีย … เห็นว่าห้องสมุดที่นี่ใหญ่ ขนาดใช้เวลาเผา 3 เดือนจึงจะหมด
  • ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย์ เห็นว่ามนุษย์ประเสริฐเพราะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึก ประเสริฐได้จากการกระทำของตน ไม่ใช่ชั้นวรรณะ พระพุทธเจ้าสอนให้อธิษฐานแต่ไม่ให้อ้อนวอนต่อเทพเจ้า ต้องพึ่งตนเอง และต้องบำเพ็ญเพียรในการฝึกฝนพัฒนาตน ดังนั้น จึงยากเย็นเข็ญใจหนักหนา สำหรับคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ … ศาสนาพุทธจึงมักเผชิญกับความเสี่ยงในการล้มสลาย อยู่เป็นระยะๆ … หากไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้ด้วยปัญญา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

e-book http://www.openbase.in.th/files/jarikboon.pdf

ธรรมะบรรยาย (MP3) http://www.watnyanaves.net/sounds/jarikboon.htm

พระพุทธศาสนาตั้งแต่ พ.ศ. 1 http://www.pharm.chula.ac.th/computer/web_india_2/

Advertisements
This entry was posted in Book Talk and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s