รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ขณะนี้ กำลังช่วยกันเขียน SAR ประจำปีงบประมาณ 2550-2551 ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ … นึกขึ้นได้ว่า หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับ SAR แล้ว แต่หลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนัก .. ก็เลยจะขอเล่าให้ฟังแบบสรุปๆ ค่ะ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Accessment Report – SAR) ของคณะวิทยาศาสตร์ ใช้มาตรฐานตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ระยะที่ 3 ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ทั้งของ สมศ. และ สกอ.

มาตรฐานคุณภาพ แบ่งเป็น 5 ด้านหลัก และแบ่งย่อยออกเป็น 22 องค์ประกอบ และ 69 มาตรฐานย่อย

  1. ด้านการบริหาร : (9 องค์ประกอบ 24 มาตรฐาน)
  2. ด้านการศึกษา : (6 องค์ประกอบ 17 มาตรฐาน)
  3. ด้านการวิจัย : (2 องค์ประกอบ 13 มาตรฐาน)
  4. ด้านการบริการวิชาการ : (3 องค์ประกอบ 10 มาตรฐาน)
  5. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม : (2 องค์ประกอบ 5 มาตรฐาน)

แนวทางของเกณฑ์การให้คะแนน (ระดับ 1-7) คือ
– จะต้องมี “กระบวนการ (Process)” ปรับปรุงคุณภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการของ Deming Cycle คือ “PLAN – DO – CHECK – ACT” จนกระทั่งกลายเป็น Best Practice หรือมีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
– จะต้องมี “ผลลัพธ์ (Results)” เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย และดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบเคียง (Benmarking) กับผู้อื่นหรือคู่แข่ง ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก

Advertisements
This entry was posted in Quality Assurance and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s