พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไม่ใช่สายวิชาการ หรือสายอาจารย์ ใช้ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน”

ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังร่างข้อบังคับ ว่าด้วยความก้าวหน้าในตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน และทำประชาพิจารณ์ผ่าน Intranet ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ที่เว็บไซต์ http://intranet.mahidol/autonomy และน่าจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในเร็วๆ นี้ จากนั้น จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เสนอต่อ ก.บ.ค. (คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล) เพื่อจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนควรอ่านนะคะ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง …

มีคำศัพท์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นในประกาศ/ข้อบังคับ ที่พวกเราควรรู้ คือ คำว่า “ส่วนงาน” ต่างจากคำว่า “หน่วยงาน” … “ส่วนงาน” หมายถึง คณะ สำนัก สถาบัน ฯลฯ ส่วน “หน่วยงาน” จะอยู่ภายใต้ส่วนงานอีกทีหนึ่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ซึ่งจ้างด้วยเงินของส่วนงาน) ต่อไปอาจเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “พนักงานส่วนงาน” เพื่อให้แตกต่างจาก “พนักงานมหาวิทยาลัย” (ซึ่งใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน)

สาระสำคัญของร่างข้อบังคับ ว่าด้วยความก้าวหน้าในตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
– ทุกหน่วยงาน สามารถมีบุคลากรในตำแหน่งระดับ “ชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ” ได้ (โดยไม่ต้องกำหนดกรอบอัตรากำลังเหมือนข้าราชการ)
– ถ้าวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี สามารถขอตำแหน่งระดับ “ชำนาญงาน” ได้
– องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน คือ 1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2) สมรรถนะ 3) ปริมาณและคุณภาพของงานย้อนหลัง 3 ปี และต้องแสดงผลสำเร็จของงาน รวมทั้งแผนการพัฒนางานในอนาคต ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ส่วนงาน และ 4) ผลงานทางวิชาการ ซึ่งอันนี้ ทางมหาวิทยาลัยเสนอวิธีการใหม่ เพื่อป้องกันการคัดลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น จะให้นำขึ้นประกาศเปิดเผยต่อสาธารณะ ผ่าน Intranet เป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้ทักท้วงได้ …

โอ้โฮ ! โหดกว่าประเมินอาจารย์เสียอีก …

Advertisements
This entry was posted in University HR and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน

  1. องค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เช่น บริษัทสตางค์ฯ หรือ บ.อินเตอร์แนชันแนลไบโอเซอร์วิส จำกัด เป็ หน่วยงาน หรือ ส่วนงาน ครับ

    • ruchareka says:

      น่าจะเป็นหน่วยงานค่ะ เพราะส่วนงานจะต้องเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะฯ โดยมีหัวหน้าส่วนงานเป็นคณบดีหรือผู้อำนวยการ และเป็น board ในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s