ยกเลิกระบบ ‘ซี’ ข้าราชการ

13 ธ.ค. 51 :
เป็นเรื่องที่สร้างความแตกตื่นกันเป็นธรรมดา เมื่อได้ยินข่าว ยกเลิกระบบจำแนกตำแหน่งแบบมาตรฐานกลาง (Common Level) หรือ ซี 11 ระดับ มาเป็นระบบจำแนกตำแหน่งตามลักษณะงาน 4 ประเภท หรือระบบแท่ง ของบรรดาข้าราชการในช่วงสัปดาห์นี้ … แต่เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะเน้นการแบ่งลักษณะของตำแหน่งเพื่อสร้างความเป็นวิชาชีพให้มากยิ่งขึ้น การขึ้นเงินเดือนไม่เป็นขั้น แต่เป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น 4-6% ของเงินเดือน และสามารถขอย้ายข้ามประเภท หรือข้ามแท่งได้

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ข้าราชการสามัญของกระทรวงต่างๆ จะอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ของ สำนักงาน ก.พ. / ส่วนข้าราชการมหาวิทยาลัย จะอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ของ ก.พ.อ. / ส่วนมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จะอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 และสามารถกำหนดข้อบังคับ/ประกาศ ของตนเอง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยค่ะ …

ดังนั้น วิธีการแบ่งประเภทของตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง รวมทั้งบัญชีเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่ง ของ ก.พ. ก.พอ. และ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ย่อมมีความแตกต่างกัน

เช่น ของ ก.พ. แบ่งประเภทของตำแหน่งเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ของ ก.พ.อ. แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทบริหาร ประเภทวิชาการ (สอนและวิจัย) และประเภททั่วไป วิชาชีพ วิชาชีพเฉพาะ ส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน

… ใครทำงานอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วเป็น ข้าราชการ หรือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ หรือสายสนับสนุน ต้องติดตามข้อมูลให้ถูกที่นะคะ

ได้มีการรวบรวม Link ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย เอาไว้ให้แล้ว อยู่ที่เว็บไซต์ SC Intranet ฉบับปรับปรุงใหม่ : http://intranet.sc.mahidol ค่ะ

Advertisements
This entry was posted in University HR and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s