Information Literacy, Digital Divide และ DOI

คำนี้ ชาวห้องสมุดควรรู้ เอ้อไม่ใช่ ต้องรู้ …

Information Literacy ในความหมายของ UNESCO หมายถึง ความสามารถของปัจเจกชนในการ

  1. ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศของตนเอง
  2. รู้ถึงวิธีการในการสืบค้น และแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ รวมทั้งต้องสามารถประเมินคุณค่าของสารสนเทศที่หามาได้
  3. รู้จักวิธีการจัดเก็บ และเรียกข้อมูลสารสนเทศมาใช้เมื่อต้องการ
  4. สามารถใช้สารสนเทศดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม
  5. ประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อสร้างและแพร่กระจายความรู้

Digital Divide
หมายถึง ช่องว่างของสังคมหรือความเหลื่อมล้ำในสังคม ที่เกิดจากโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไม่เท่าเทียมกัน ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่กำลังพัฒนา

… คำเท่ห์ๆ แบบนี้ ได้มาจากการประชุมสุดยอด World Summit on the Information Society (WSIS)

wsis-logo

หลังจากการประชุมสุดยอดนี้ ก็เลยเกิดความพยายามที่จะลดช่องว่าง โดยมีข้อตกลงในการกำหนดค่าดัชนี้ชี้วัด ที่เรียกว่า ดัชนีโอกาสทางดิจิทัล Digital Opportunity Index (DOI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของการลดช่องว่าง (Bridging the Digital Divide) โดยวัดการแพร่กระจายของโครงสร้างพื้นฐาน ICT ภายในประเทศ และโอกาสในการใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่สังคมสารสนเทศ (Information Society) โดยเปรียบเทียบอัตราค่าบริการกับรายได้ประชากร

WSIS มีหนังสือดีๆ ให้ download ไปอ่านฟรีเยอะแยะ … เหมาะสำหรับน้องๆ หนูๆ ที่กำลังเรียนต่อปริญญาโททางด้านสารสนเทศศาสตร์นะจ้ะ (จะบอกให้)

เอกสารอ้างอิง : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2556

Advertisements
This entry was posted in สารสนเทศ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s