กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

15 ตุลาคม 2552

ในช่วงนี้ หน่วยงานส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย กำลังสาระวนกับการทำประกันคุณภาพการศึกษา พอดีได้ทราบว่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 เป็นต้นไป … ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thailand Qualification Framework for Higher Education – TQF:HEd) ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา

คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ และทุกสาขาวิชา ต้องเป็นไปตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ สกอ. กำหนด และต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน (ซึ่งจะมีระดับความซับซ้อนของการเรียนรู้และทักษะ เพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษา) ได้แก่

  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  2. ด้านความรู้
  3. ด้านทักษะทางปัญญา
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับสาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติ เช่นงานช่างฝีมือ พลศึกษา ต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ด้วย

จากนั้น ให้มหาวิทยาลัยนำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ไปพัฒนา มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ให้คุณภาพของบัณฑิต มีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล …

และที่สำคัญ ต้องมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

Advertisements
This entry was posted in ประกันคุณภาพ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s