มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์

ผลจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF:HEd)

ตามมาด้วย ประกาศ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ซึงนับว่าเป็นมาตรฐานวิชาชีพสาขาแรก ที่ประกาศใช้ในปีนี้ (จากสาขานำร่อง 8 สาขา)

หลายคนในห้องสมุดสตางค์ คงสนใจเรื่องนี้ โดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ … มีตัวอย่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 ของ มจธ.
ทำเสร็จแล้ว ได้ระบุไว้ว่า อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่
(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
(4) นักเขียนโปรแกรม
(5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
(6) ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
(7) นักพัฒนาเว็บไซต์
(8) ผู้จัดการซอฟต์แวร์
(9) ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Advertisements
This entry was posted in ประกันคุณภาพ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s