การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

แม้ว่าจะเป็นประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ก็นำมาใช้กับบุคลากรทุกประเภท ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชาวต่างประเทศด้วย

กำหนดรอบการประเมินเอาไว้ ปีละ 2 ครั้ง

 • ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 กันยายน – 28/29 กุมภาพันธ์ (6 เดือนแรก)
 • ครั้งที่ 2 ระหว่าง 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม (6 เดือนหลัง)

ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้นับถึง 30 กันยายน ของเดือนนั้น

การประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 ส่วน คือ

 1. การประเมินผลงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า (Performance Agreement – PA) โดยคณะกรรมการประเมิน
 2. การประเมินสมรรถนะ (Competency) ศักยภาพ คุณลักษณะ ทักษะ พฤติกรรมการทำงาน (ใช้การประเมินแบบ 360 องศา ให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมประเมิน)

สัดส่วนขององค์ประกอบการประเมิน :- PA:Competency

 • ตำแหน่งประเภทสนับสนุน = 80:20
 • ตำแหน่งประเภทผู้บริหารอื่นๆ เช่น หัวหน้างาน = 60:40

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของมหาวิทยาลัยมหิดล มี 5 ข้อ คือ

 1. ความยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
 2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achivement Motivation) มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่ สร้างสรรค์พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทาย
 3. ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) ทุ่มเท รับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ประโยชน์ต่อผู้รับบริการหรือองค์กร
 4. การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การมีส่วนร่วมในการทำงาน แก้ไขปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกในทีม
 5. การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Job Planning) สามารถวางแผน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า

สมรรถนะทางการบริหาร (Manegerial Competency) มี 10 ข้อ (ให้เลือกประเมิน 5 ข้อ)

 1. การมีวิสัยทัศน์ (Visioning)
 2. ความเป็นผู้นำ (Leadership)
 3. ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน (Change Management)
 4. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
 5. การควบคุมตนเอง (Self Control)
 6. การให้อำนาจแก่ผู้อื่น (Empowering Others)
 7. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
 8. การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others)
 9. การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
 10. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)

ผู้รับการประเมินรายใดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง ติดต่อกัน 2 ครั้ง ถ้าครั้งที่ 3 ผลการประเมินยังต้องปรับปรุงอีก ก็จะต้องเสนออธิการบดี พิจารณาสั่งให้ออกจากงาน

… เฮ้อ ! ฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยมั๊ย …

Advertisements
This entry was posted in ระเบียบข้อบังคับ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s