สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย

ตอนนี้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. 2552 ออกมาแล้ว โดยกำหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทนี้ (ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้คณะฯ) ว่าให้เป็นแบบเดียวกันกับพนักงานมหาวิทยาลัย คือ

  1. ให้ใช้สวัสดิการจากกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน (ในกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน) หัก 5% จากเงินเดือน รายละเอียดของสิทธิประโยชน์ดูได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th
  2. บุคคลในครอบครัว ให้ใช้สวัสดิการเฉพาะตัวที่มีอยู่ก่อน ส่วนที่เกิน ให้เบิกจ่ายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (แต่ต้องอยู่ภายในวงเงินที่กำหนด และไม่เกินสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ)
  3. วงเงินที่กำหนดตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิเบิกจ่ายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

ที่สำคัญ ต่อไปจะมี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (แบบ กบข.) ให้ด้วย โดยจะหักเงินสะสม 3% จากเงินเดือน รวมกับเงินสมทบที่มหาวิทยาลัยหรือคณะออกให้อีก 3% เพื่อนำไปลงทุนโดยจะมีผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาให้เรา พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นสมาชิกกองทุนฯ นานเกิน 5 ปีขึ้นไปจึงจะได้รับผลประโยชน์เต็ม 100% รายละเอียดอ่านได้ที่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2552 แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้สมัครค่ะ รอให้มีผู้จัดการกองทุนเสียก่อน

Advertisements
This entry was posted in ระเบียบข้อบังคับ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s