“วันวิสาขบูชา” สำคัญอย่างไร

“วันวิสาขบูชา” กำลังจะเวียนมาบรรจบอีกครั้งในปีนี้ (วัจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕) นอกเหนือจากจะเป็นวันสำคัญสำหรับชาวพุทธแล้ว ในปีนี้ยังเป็นปีมงคลเมื่อครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอดี วันวิสาขบูชาในครั้งนี้จึงพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

ในปี ๒๕๕๕ นี้นับเป็นปีที่ ๒,๖๐๐ หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งเห็นธรรมและออกเผยแพร่พุทธศาสนา หรือที่เรียกว่า พุทธชยันตี (ตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้”) พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงร่วมกับเฉลิมฉลองวาระพิเศษในครั้งนี้ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ที่ถูกยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลโลก

วิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ ย่อมาจากคำว่า วิสาขปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ วันนี้นับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

๑. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี

๒. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี หลังจากออกผนวชได้ ๖ ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย

๓. หลังจากตรัสรู้แล้ว ได้ประกาศพระศาสนา และโปรดเวไนยสัตว์ ๔๕ ปี พระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมือง กุสีนคระ) แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

ภาพพุทธประวัติ ผลงานของ ครูเหม เวชกร จิตกรเอกของไทย

นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ที่เหตุการณ์ทั้ง ๓ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๖ ดังนั้นเมื่อถึงวันสำคัญ เช่นนี้ ชาวพุทธทั้งคฤหัสถ์ และบรรพชิตได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระพุทธองค์เป็นการพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองค์ท่าน ผู้เป็นดวงประทีปของโลก

ปี ๒๕๔๒ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๑๗๔ International Recognition of the Day of Visak โดยการนำเสนอของประเทศศรีลังกา ที่ระบุว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก มีความสำคัญและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนทั่วโลก จึงมีมติยกให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล (International Day) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

สามารถอ่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ธรรมะไทย 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ศูนยประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองพุทธชยันตี

Advertisements
This entry was posted in พุทธชยันตี, พุทธศาสนา and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s