บรรณารักษ์ชวนรู้ : ราชาศัพท์คำว่า “ตาย”

k7399936-44
คำราชาศัพท์ของคำว่า “ตาย” มีใช้อยู่หลายลำดับ แบ่งตามสถานะของผู้วายชนม์ ซึ่งยังมีการใช้อย่างไม่ถูกต้องด้วยความเข้าใจผิด ในที่นี้จึงของคัดลอกมาเผยแพร่เพื่อความเข้าใจและใช้ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

“สวรรคต” ใช้กับ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนก สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช
“ทิวงคต” ใช้กับ พระราชวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์สูง ทรงพระเศวตฉัตร ๗ ชั้น พระราชวงศ์ที่ทรงได้รับเฉลิมพระยศพิเศษ
“สิ้นพระชนม์” ใช้กับ พระราชวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราช
“สิ้นชีพิตักษัย หรือ สิ้นชีพตักษัย” ใช้กับ หม่อมเจ้า
“ถึงแก่พิราลัย” ใช้กับ เจ้าประเทศราช สมเด็จเจ้าพระยา
“ถึงแก่อนิจกรรม” ใช้กับ เจ้าพระยาหรือเทียบเท่า เจ้าจอมมารดา

คัดลอกและเรียบเรียงจาก
– สำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ. (๒๕๕๕). ราชาศัพท์. กรุงเทพ : สำนักงาน.
– สมภพ ภิรมย์. (๒๕๓๙). พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์อมรินทร์.

Advertisements
This entry was posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to บรรณารักษ์ชวนรู้ : ราชาศัพท์คำว่า “ตาย”

  1. helloufa88 says:

    ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s