บรรณารักษ์ชวนอ่าน: เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ‘เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์’ และ ‘มายามนุษย์เทียม’

เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์. (2559). กรุงเทพ : นานมีบุ๊คส์. (CALL NO : รส ส949 2559)
มายามนุษย์เทียม.
(2560). กรุงเทพ : นานมีบุ๊คส์. (CALL NO : รส ม456 2560)
** ทั้งสองเล่มนี้ มีให้บริการที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2201 5714 **

เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์ และ มายามนุษย์เทียม เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือขององค์กร 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนไทยสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวนี้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมบันเทิงคดีรูปแบบหนึ่ง ที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเพื่อให้ความบันเทิงและข้อคิดแก่ผู้อ่าน  ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เกิดจากจินตนาการ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจินตนาการทั้งหลายนั้นต่างก็มีพื้นฐานมาจากความจริง เพียงแต่ผู้เขียนสร้างสรรค์ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป หรือไม่ก็นำเสนอในสิ่งที่อาจจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ในปัจจุบัน

ดังนั้น รวมเรื่องสั้นทั้งสองเล่มนี้จึงเต็มไปด้วยภาพจินตนาการของโลกแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์แอนดรอยด์ที่เป็นเครื่องจักรในชีวิตประจำวันของมนุษย์ การเดินทางข้ามเวลา เรื่องราวของมนุษย์โคลน โลกใบเก่าที่ใกล้พังทลายกับการค้นหาดาวดวงใหม่ รวมไปถึงวิทยาการที่ก้าวล้ำต่าง ๆ ที่ปรากฎในฉากของแต่ละเรื่อง ซึ่งผู้แต่งแต่ละคนต่างก็นำความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ พันธุศาสตร์ การแพทย์ หรือความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง บวกกับจินตนาการที่มีมาสร้างสรรค์เป็นเรื่องราวที่ชวนติดตาม อีกทั้งยังสะท้อนแง่มุมชวนขบคิดเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจไว้ด้วย เช่น ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี คุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ และ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นึกถึงวลีอมตะของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ที่ว่า ‘จินตนาการสำคัญกว่าความรู้’ ซึ่งหากพิจารณาให้ดีก็คงมิได้หมายความว่าความรู้ไม่สำคัญ เพราะหากขาดความรู้มนุษย์ก็คงไม่อาจจินตนาการ และหากขาดจินตนาการก็คงไม่เกิดสิ่งใหม่ ๆ คำว่า ความรู้ และ จินตนาการ จึงมีความสำคัญซึ่งกันและกัน เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์นี้ก็คงเปรียบเสมือนตัวแทนอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และจินตนาการ

เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์ และ มายามนุษย์เทียม จึงไม่ใช่หนังสือรวมเรื่องสั้นที่ให้เพียงความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังให้สาระความรู้ แม้จะไม่เข้มข้นเทียบตำราวิชาการ แต่อย่างน้อยก็เป็นแรงกระตุ้นเล็กๆ ที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านได้

***************************************************************************

ชวนอ่านโดย คุณกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์
บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

This entry was posted in บรรณารักษ์ชวนอ่าน and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s