Category Archives: สตางค์ มงคลสุข

รำลึกถึง ‘อาจารย์หมอประสพ’ (ศ.นพ. ประสพ รัตนากร)

ข่าวการถึงแก่กรรมของ ศ.นพ.ประสพ รัตนากร เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นับเป็นข่าวที่น่าเสียใจของประเทศไทยที่ได้สูญเสียเสาหลักทางวิชาการที่สำคัญของประเทศไป แต่สิ่งที่ท่าน “อาจารย์หมอประสพ” ได้ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ให้ชนรุ่นหลัง คือความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยา ที่ท่านเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันจนกลายเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญมากที่สุดสาขาหนึ่งของประเทศ เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ศ.นพ.ประสพ รัตนากร คือผู้ริเริ่มก่อตั้ง สถาบันประสาทวิทยา และเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลประสาทขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ก่อนจะขยายไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ แต่หลายท่านอาจยังไม่ทราบว่า “อาจารย์หมอประสพ” เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเช่นกัน โดยท่านเป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนการก่อตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ จากภาควิชาสรีรวิทยา ให้เข้าส้มภาษณ์ถึงเรื่องราวของอาจารย์หมอประสพเมื่อครั้งอดีต ซึ่งทั้งสองท่านต่างมีความคุ้นเคยใกล้ชิดและเคยร่วมงานกับอาจารย์หมอประสพอยู่หลายครั้ง ทั้งสองท่านร่วมรำลึกถึงอาจารย์หมอประสพในแง่มุมต่างๆ … Continue reading

Posted in คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, สตางค์ มงคลสุข | Tagged , , , , , , | Leave a comment