บรรณารักษ์ชวนรู้: สิงโตคู่ที่ NY Public Library

เชื่อว่านักอ่านทั้งหลายน่าจะผ่านตากับรูปปั้นสิงโตคู่ที่หมอบเฝ้าอยู่ที่ทางเข้า หอสมุดประชาชนนิวยอร์ก เจ้ารูปปั้นสิงโตนี้เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของมหานครนิวยอร์กที่ชาวอเมริกันหรือนักท่องเที่ยวถ้าได้ไปหอสมุดก็มักจะเก็บภาพคู่ด้วยเสมอๆ และมันก็กลายเป็นตราสัญลักษณ์ของหอสมุดแห่งนี้ด้วย
.
สิงโตสองตัวนี้อยู่คู่กับหอสมุดประชาชนนิวยอร์กมาตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๑๑ มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการในช่วงแรกคือ Leo Astor และ Leo Lenox โดยตั้งชื่อตามสองมหาเศรษฐีผู้ให้การสนับสนุนหอสมุดในยุคเริ่มต้นคือ John Jacob Astor และ James Lenox ผู้คนส่วนใหญ่มักเรียกว่า Lady Astor and Lord Lenox ทั้งที่ความจริงแล้วมันทั้งคู่ต่างเป็นตัวผู้
.
ต่อมาในปี ๑๙๓๐ เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่ำสุด นายกเทศมนตรีแห่งนิวยอร์ก Fiorello LaGuardia ได้ตั้งชื่อใหม่แก่สิงโตคู่นี้ว่า Patience and Fortitude มีความหมายว่า ความอดทน เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และเป็นการให้กำลังใจประชาชนในการฟันฝ่าช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก โดย Patience หมอบเฝ้าทางทิศใต้ของหอสมุด และ Fortitude หมอบเฝ้าทางทิศเหนือ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.nypl.org/help/about-nypl/library-lions

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ | Tagged , , , | Leave a comment

บรรณารักษ์ชวนอ่าน: เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ‘เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์’ และ ‘มายามนุษย์เทียม’

เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์. (2559). กรุงเทพ : นานมีบุ๊คส์. (CALL NO : รส ส949 2559)
มายามนุษย์เทียม.
(2560). กรุงเทพ : นานมีบุ๊คส์. (CALL NO : รส ม456 2560)
** ทั้งสองเล่มนี้ มีให้บริการที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2201 5714 **

เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์ และ มายามนุษย์เทียม เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือขององค์กร 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนไทยสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวนี้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมบันเทิงคดีรูปแบบหนึ่ง ที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเพื่อให้ความบันเทิงและข้อคิดแก่ผู้อ่าน  ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เกิดจากจินตนาการ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจินตนาการทั้งหลายนั้นต่างก็มีพื้นฐานมาจากความจริง เพียงแต่ผู้เขียนสร้างสรรค์ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป หรือไม่ก็นำเสนอในสิ่งที่อาจจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ในปัจจุบัน Continue reading

Posted in บรรณารักษ์ชวนอ่าน | Tagged , , , | Leave a comment

บรรณารักษ์ชวนรู้ : ครุย สัญลักษณ์แสดงวิทยฐานะของไทย

เสื้อครุย หมายถึง เสื้อชนิดหนึ่ง มีหลายแบบ ในสวมหรือคลุม เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศหรือแสดงหน้าที่ในพิธีการหรือแสดงวิทยฐานะ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔) มีหลักฐานในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้พระวิสูตรสุนทร (โกษาปาน) เป็นราชทูตออกไปเจริญทางพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งประเทศฝรั่งเศส ปรากฎความในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๗ ที่กล่าวถึงการสวมเสื้อครุยว่า

“…ท่านราชทูตจึงได้แต่งตัวสำหรับราชทูตอย่างเต็มยศตามธรรมเนียมของบ้านเมืองไทยคือสวมเสื้อเยียระบับ มีกลีบทองและดอกไม้ทอง และสวมเสื้อครุย…”

สมัยรัชกาลที่ ๑ น่าจะมีแบบเสื้อครุยอันเป็นมาตรฐานมาแต่เดิมแล้ว ปรากฎในพระราชบัญญัติ จุลศักราช ๑๑๖๒ ความตอนหนึ่งว่า

“…อย่างธรรมเนียมแต่ก่อนสืบมา จะนุ่งผ้าสมปักท้องนากแลใส่เสื้อครุยกรองคอ กรองต้นแขน กรองปลายแขน จะคาดรัดประคดหนามขนุนได้แต่มหาดไทย กลาโหม จตุสดมภ์ … ทุกวันนี้ข้าราชการผู้น้อยนุ่งห่มมิได้ทำตามอย่างธรรมเนียมแต่ก่อน..แต่นี้สืบไปเมื่อหน้า…ห้ามอย่าให้ข้าร้าชการผู้น้อยใส่เสื้อครุยกรองคอ กรองสังเวียน กรองสมรด … ใส่เสื้อครุยได้แต่กรองปลายมือ…” Continue reading

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ | Tagged , , , | 1 Comment

บรรณารักษ์ชวนรู้: นิยามศัพท์ “ศาสตราจารย์”

ศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี แต่ทราบหรือไม่ว่าตำแหน่งศาสตราจารย์ ยังมีแบ่งย่อยอีกหลายประเภท (อ้างอิงจาก ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๕). พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.)

ศาสตราจารย์ (Professor)
ตำแหน่งทางวิชาการสูงสุดในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในประเทศไทยตำแหน่งทางวิชาการตามกฎหมายสำหรับอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน คือ อาจารย์ (Instructor) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor) รองศาสตราจารย์ (Associate Professor) และ ศาสตราจารย์ (Professor) ตามลำดับ เป็นการกำหนดตำแหน่งเหมือนในระบบของสหรัฐอเมริกา Continue reading

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ | Tagged , , , | Leave a comment

บรรณารักษ์ชวนรู้: พระราชพิธีแรกนาขวัญกับนาหลวงคลองพญาไท

ตั้งแต่สมัยสุโขทัย พระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นเจ้าของที่นาและผู้ปกครองป้องกันนาให้พ้นอันตราย ทรงประกอบพระราชพิธีอันเป็นโบราณราชประเพณีเพื่อสนับสนุน บำรุงขวัญกำลังใจให้เกษตรกรระหว่างฤดูทำนาในปีหนึ่งๆ เนื่องจากข้าวเป็นเครื่องเสิรมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตพื้นฐานของชุมชน พระราชพิธีเพื่อความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ แสดงให้เห็นการผสมผสานความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์กับพุทธศาสนา คือ

พระราชพิธีไพสาจรดพระนังคัลก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกใหม่เตรียมดินเดือนหก ในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาเรียกว่า พระราชพิธีไพศาขจรดพระนังคัล
– ไพศาข (อ่านว่า ไพ-สา-ขะ) หมายถึง เดือน ๖
– จรดพระนังคัล หมายถึง การลงมือไถครั้งแรก เป็นปฐมฤกษ์ในการทำนาปีหนึ่งๆ อีกทั้งยังมีการเสี่ยงทายทำนายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารในปีนั้นๆ

ภาพจิตกรรมฝาผนังพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม Continue reading

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ | Tagged , , , , , | Leave a comment

ระวังภัยมัลแวร์ “GhostSecret”

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ภายใต้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ รายงายว่าพบมัลแวร์ที่สร้างความเสียหายให้แก่ข้อมูล ชื่อปฏิบัติการ GhostSecret โดยทำการล้วงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของหน่วยงาน ซึ่งพบว่ามีการใช้เซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยเป็นฐานทำการโจมตี มัลแวร์ดังกล่าวได้สร้างผลกระทบในด้านต่าง ๆ อาทิ การสูญเสียข้อมูลสำคัญ หรือข้อมูลความลับขององค์กร การสูญเสียความพร้อมใช้งานทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ และสูญเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการกู้คืนระบบ

พบว่าลักษณะมัลแวร์ที่ใช้โจมตีจะทำให้
• สูญเสียข้อมูลสำคัญ/ข้อมูลความลับขององค์กร
• สูญเสียความพร้อมใช้งาน ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ
• สูญเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้คืนระบบ

ช่องทางการโจมตี
เกิดจากผู้ประสงค์ร้ายได้ส่งอีเมลแนบไฟล์เอกสาร Microsoft Wor d ซึ่งมีโค้ดอันตรายฝังอยู่ ส่งไปยังหน่วยงานโดยมัลแวร์ มีชื่อ Bankshot2 ซึ่งมีความสามารถและพฤติกรรม คือ

• ขโมยข้อมูลในเครื่องและส่งไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ
• ติดต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผ่าน พอร์ต 443
• ติดต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยใช้โปรโตคอลที่ผู้ประสงค์ร้ายสร้างเอง
• ลบไฟล์ต่าง ๆ ในเครื่อง
• ติดตั้ง Service อื่น ๆ ในเครื่อง
• เรียกดูรายการ Process ที่ทำงานในเครื่อง

วิธีรับมือและแก้ไขสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
• หลีกเลี่ยงในเปิด Macro จากไฟล์เอกสารแนบที่มากับอีเมล เนื่องจากอาจมีการเรียกทำงานโค้ดที่ซ่อนตัวอยู่ในไฟล์ดังกล่าว ส่งผลให้ติดมัลแวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และก่อให้เกิดความเสียหายได้ กรณีหน่วยงานและองค์กรขนาดใหญ่ ควรบล็อกอีเมลที่มีไฟล์แนบจากแหล่งไม่น่าเชื่อถือ
• อัปเดตระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยช่องโหว่ของโปรแกรมและระบบปฏิบัติการนั้นจะเป็นเป้าหมายในการการโจมตีอยู่บ่อยครั้ง การติดตั้งแเพตช์ในเวอร์ชันล่าสุดจะถือได้ว่าเป็นการลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีได้เป็นอย่างดี
• หมั่นอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัส และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ทางทางการหรือแหล่งที่น่าเชื่อถือ
• ในกรณีที่พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์ ควรตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายทันที เช่น การดึงสาย LAN ออก

ข้อมูลจาก https://www.thaicert.or.th

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

บรรณารักษ์ชวนรู้: วันจักรี

วันจักรี คือ วันที่ระลึกแห่งการขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ ลักษณะเหมือนพระองค์จริง ณ โรงหล่อหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๔ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ กราบถวายบังคมปีละ ๑ ครั้ง แต่ยังมิได้กำหนดเรียกว่า วันจักรี Continue reading

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ | Tagged , , , | Leave a comment

บรรณารักษ์ชวนรู้: ศ.ระพี สาคริก กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ทราบข่าวการจากไปของปูชนียบุคคลคนสำคัญของวงการกล้วยไม้ไทยคือ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

เรามักจะรู้จักอาจารย์ระพีในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้อันดับต้นๆ ของเมืองไทย ท่านมีผลงานการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มากมาย เป็นผู้ส่งเสริมงานวิจัยกล้วยไม้ทั้งในด้านการปรับปรุงพันุธุ์ ขยายพันธุ์ตลอดจนด้านธุรกิจการส่งออก ทำให้กล้วยไม้ไทยกลายเป็นสินค้าส่งออกด้านเกษตรที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศ ทำให้ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑

นอกจากนี้ท่านยังเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วง พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๒ และยังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาล พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ (พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๓) และที่หลายท่านอาจไม่เคยทราบ ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับ อาจารย์สตางค์ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข อดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วย Continue reading

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ | Tagged , , , | Leave a comment