Tag Archives: ราชาศัพท์

บรรณารักษ์ชวนรู้ : ราชาศัพท์คำว่า “ตาย”

คำราชาศัพท์ของคำว่า “ตาย” มีใช้อยู่หลายลำดับ แบ่งตามสถานะของผู้วายชนม์ ซึ่งยังมีการใช้อย่างไม่ถูกต้องด้วยความเข้าใจผิด ในที่นี้จึงของคัดลอกมาเผยแพร่เพื่อความเข้าใจและใช้ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ – “สวรรคต” ใช้กับ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนก สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช – “ทิวงคต” ใช้กับ พระราชวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์สูง ทรงพระเศวตฉัตร ๗ ชั้น พระราชวงศ์ที่ทรงได้รับเฉลิมพระยศพิเศษ – “สิ้นพระชนม์” ใช้กับ พระราชวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราช – “สิ้นชีพิตักษัย หรือ สิ้นชีพตักษัย” ใช้กับ หม่อมเจ้า – “ถึงแก่พิราลัย” ใช้กับ เจ้าประเทศราช … Continue reading

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ | Tagged | 1 Comment

บรรณารักษ์ชวนรู้: เกร็ดควรรู้เรื่อง ราชาศัพท์

ช่วงใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มักจะมีการใช้คำถวายพระพรกันมากมาย และหลายครั้งพบว่ามีความเข้าใจผิดอยู่เกี่ยวกับคำที่มีความหมายถึง อายุ คำว่า “พระชนมพรรษา” มาจากคำว่า ชนม (ชม-มะ) แปลว่า การเกิด ชีวิต และคำว่า พรรษา (พัน-สา) แปลว่า ปี คำว่า พระชนมพรรษา (ชน-มะ-พัน-สา) จึงหมายถึงปีของชีวิตหรือ อายุ เป็นคำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี หากจะบอกว่ามีอายุเท่าไร ให้ใช้คำว่า ทรงเจริญพระชนมพรรษา และใช้คำว่า พรรษา แทนคำว่า ปี เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา … Continue reading

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ | Tagged | Leave a comment