Tag Archives: TDC

บรรณารักษ์ชวนรู้: รีวิว ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC)

ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย บทความวิชาการ ข่าว ฯลฯ จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ภายใต้ เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLis) ของ สกอ. (รูปที่ ๑) ช่วงปลายปี ๒๕๖๑ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ (Template) ของฐานข้อมูลให้ดูทันสมัยและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น (รูปที่ ๑) วิธีการสืบค้นเบื้องต้นเพียงแค่กรอกคำค้นลงในช่องสืบค้น หากมีคำค้นมากกว่าหนึ่ง ก็เลือกใช้ Advanced Search (รูปที่ ๒) ซึ่งนอกจากจะเพิ่มคำค้นได้แล้ว ยังสามารถกำหนดขอบเขตการสืบค้นเพิ่มเติมได้ เช่น ปีที่จัดทำเอกสาร ปีที่เผยแพร่ สถาบันที่สร้างผลงาน … Continue reading

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ | Tagged , , , | Leave a comment